Prováděním opatření s cílem udržení sjízdnosti městských komunikací a schůdnosti chodníků ve městě Olomouci jsou dle rozhodnutí Statutárního města Olomouce (SmOl) pověřeny Technické služby města Olomouce, a.s. (TSmO a.s.).

Tato organizace zajišťuje ve smyslu zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu na městských komunikacích (silnicích) v délce 285 km.

Zimní údržba chodníků je prováděna v souladu s ustanovením Nařízení Statutárního města Olomouce č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území statutárního města Olomouce“ v délce 340 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována finančními možnostmi SmOl.

V souladu se zněním platných předpisů byl TsmO, a.s. vypracován a odborem dopravy MmOl schválen Operační plán zimní údržby pro období roku 2010/2011, který zahrnuje tyto základní pojmy:

·   Zimní údržbou městských komunikací se dle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic pro pěší

·   Posyp nebo plužení komunikací se provádí pouze na úsecích dle popisu jednotlivých tras Operačního plánu, zařazených do tří pořadí důležitosti:

I. pořadí – sběrné městské komunikace, důležité z hlediska provozu MHD (IDSOK) a nejvýznamnější obslužní MK zajišťující příjezd k důležitým zařízením a úřadům společenského významu;

II. pořadí – důležité obslužné MK z hlediska dopravní náročnosti (např. komunikace s větším úhlem stoupání atd.);

III. pořadí – ostatní komunikace, které mají význam převážně pro soukromé dopravní prostředky.

Udržované komunikace je možné si dle pořadí důležitosti vyhledat na speciální mapě Olomouce uveřejněné na www.tsmo.cz.

Neudržované komunikace jsou následující:

·   bezejmenná komunikace od ul. Martinovy po komunikaci spojující ul. Tomkovu a ul. Lazeckou,

·   komunikace od vjezdu do starého závodu MŽ po nový vjezd do MŽ,

·   komunikace od napojení na sil. I/46 – ul. Chválkovická po objekt úpravny vody v Černovírském lese,

·   ul. Povelská v rozsahu od napojení na ul. Požárníků po začátek zástavby v Nemilanech,

·   komunikace od zástavby na ul. U rybářských stavů po zástavbu na ul. Rybářské.

    ·   komunikace od Klášterního Hradiska po ulici Pasteurovu (Černá cesta)

    ·   veškeré cyklostezky na území města.

Přehled udržovaných a neudržovaných komunikací včetně chodníků

Posyp komunikací je prováděn posypovou solí v dávkování do 20 g/m2 a to v nejvyšší míře pomocí předkrápění solankou (21% roztok vody a soli), při poklesu venkovní teploty pod –7° Celsia se k posypu komunikací používá drcené kamenivo (frakce 4-8).

Při spadu sněhu ve výši více jak 5 cm se provádí plužení a dle potřeby následný posyp.

Pro zajištění plužení městských komunikací a případného odvozu sněhu z vybraných lokalit města při nadměrném spadu sněhu mají TSmO, a.s. smluvně zajištěnu výpomoc olomouckých firem.

Je nutné upozornit na skutečnost, že TSmO, a.s. provádí zimní údržbu pouze na městských komunikacích; zimní údržbu na krajských, příp. i státních komunikacích provádí Správa silnic Ol. kraje, která tuto zajišťuje i na průtazích přes město Olomouc, a to od ul. Lipenské přes Tovární, Velkomoravskou, Albertovu, Foersterovu a Pražskou; tř. Míru, Litovelská, část ulice Wellnerovy, Hynaisova, Studentská, Dobrovského, Komenského, U podjezdu, Pavlovickou směr Šternberk; Divišova, Hodolanská, Rolsberská, Přerovská; Holická, 17.listopadu, Husova, Sokolovská, Jablonského; ul. Lazecká – Chomoutov; Na střelnici, Tomkova, Řepčínská směr Horka.

V areálu TSmO, a.s. na Zamenhofově ul. je po celé zimní období, tj. od 1.11.2010 do 31.3.2011 zřízena stálá dispečerská služba, případné dotazy zodpoví na tel. čísle 585 700 040.

Stálé telefonní číslo pro občany, instituce apod. pro kontakt s TSMO, a.s. je 585 700 000 (i mimo prac. dobu).

Bc. Miroslav Petřík            Ing. Jiří Fryc                        Antonín Zívala

ředitel společnosti          provozní náměstek           vedoucí provozovny MK, ČI a ZÚ
                                      
předseda štábu ZÚ           
místopředseda štábu ZÚ
                                                                                (Tel.: 585 700 042, 603 577 957)