Technické služby města Olomouce, a.s. se naprostou samozřejmostí ihned se zapojily do likvidace škod po povodních,které postihly naše město.
Činnost společnosti zahrnovala především:

  • rozmístění kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů s následnou průběžnou likvidací nahromaděného odpadu
  • sběr velkoobjemového odpadu
  • odvoz naplavenin a naplavené zeminy
  • čištění komunikací, vpustí
  • opravy zborcených vpustí
  • opravy a zpevnění podmáčených komunikací
  • předláždění komunikací včetně chodníků
  • u veřejného osvětlení kontrolu kabelového vedení, stavu stožárů a patic s následnou případnou výměnou