Prováděním opatření s cílem udržení sjízdnosti městských komunikací a schůdnosti chodníků ve městě Olomouci jsou dle rozhodnutí stat. města Olomouce (SmOl) pověřeny Technické služby města Olomouce, a.s. (TSmO a.s.).

Tato organizace zajišťuje ve smyslu zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu na městských komunikacích (silnicích) v délce 278,933 km.

Zimní údržba chodníků je prováděna v souladu s ustanovením "Nařízení statutárního města Olomouce č.3/2001 o udržování sjízdnosti a schůdnosti městských komunikací na místních území města Olomouce" v délce 119,680 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována finančními možnostmi SmOl.

V souladu se zněním platných předpisů byl TsmO, a.s. vypracován a odborem dopravy MmOl schválen Operační plán zimní údržby pro období roku 2007/2008, který zahrnuje tyto základní pojmy:

 • Zimní údržbou městských komunikací se dle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic pro pěší
 • Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo chodníkem, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, které vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich následky takovou závadu zmírnit
 • Posyp nebo plužení komunikací se provádí pouze na úsecích dle popisu jednotlivých tras Operačního plánu, zařazených do tří pořadí důležitosti (viz. mapa):
  • pořadí – sběrné městské komunikace, důležité z hlediska provozu MHD (IDSOK) a nejvýznamnější obslužní MK zajišťující příjezd k důležitým zařízením a úřadům společenského významu.
  • pořadí – důležité obslužné MK z hlediska dopravní náročnosti (např. komunikace s větším úhlem stoupání atd.)
  • pořadí – ostatní komunikace, které mají význam převážně pro soukromé dopravní prostředky
  • Neudržované komunikace:
   • bezejmenná komunikace od ul. Martinovy po komunikaci spojující ul. Tomkovu a ul. Lazeckou
   • bezejmenná komunikace v rozsahu od napojení na silnici II/570, ul. Keplerova po napojení na silnici I/55 ul. Přerovská
   • komunikace od vjezdu do starého závodu MŽ po nový vjezd do MŽ
   • komunikace od napojení na silnici I/46 – ul. Chválkovická po objekt úpravny vody v černovírském lese
   • ul. Povelská v rozsahu od napojení na ul. Požárníků po začátek zástavby v Nemilanech
   • komunikace od zástavby na ul. U rybářských stavů po zástavbu na ul. Rybářské
 • posyp nebo plužení chodníků je v Operačním plánu rozděleno do 6 tras s ohledem na hustotu provozu pěších.

Posyp komunikací je prováděn posypovou solí v dávkování do 20 g/m2 a to v nejvyšší míře pomocí předkrápění solankou (21% roztok vody a soli), při poklesu venkovní teploty pod –7° Celsia se k posypu komunikací používá drcené kamenivo (frakce 4-8).

Při spadu sněhu ve výši více jak 5 cm se provádí plužení a dle potřeby následný posyp.


Pro zabezpečení tohoto rozsahu výkonu ZÚ jsou TSmO, a.s. vybaveny následující technikou:

 • 1x Š 706 MTSP 25 s nástavbou Syko 5 s čelní radlicí se skrápěním solankou
 • 1x Liaz 151.261 s nástavbou Syko 5 s čelní radlicí se skrápěním solankou
 • 1x Renault Kerax s nástavbou Syko 5H s čelní radlicí se skrápěním solankou
 • 1x Reform Muli 660 s nástavbou Kobit s čelní radlicí se skrápěním solankou
 • 3x Fumo M30 s nástavbou Simed s čelní radličkou se skrápěním solankou
 • 1x Magma s nástavbou Beilhack s čelní radličkou
 • 1x Egholm 2100 s čelní radličkou (přestavěný chodníkový zametací vůz)
 • 1x Bucher CityCat s čelní radličkou (přestavěný zametací vůz)
 • 3x traktor se závěsnou radličkou pro plužení sněhu
 • 2x ruční sněhová fréza

Pro zajištění plužení městských komunikací a případného odvozu sněhu z vybraných lokalit města při nadměrném spadu sněhu mají TSmO, a.s. smluvně zajištěnou výpomoc 13 olomouckých firem.

Nutno upozornit na skutečnost, že TSmO, a.s. provádí zimní údržbu pouze na městských komunikacích; zimní údržbu na krajských, příp. i státních komunikacích provádí Správa silnic Ol. kraje, která tuto zajišťuje i na průtazích přes město Olomouc, a to od ul. Lipenské přes Tovární, Velkomoravskou, Albertovu, Foersterovu a Pražskou; tř. Míru, Litovelská, část ulice Wellnerovy, Hynaisova, Studentská, Dobrovského, Komenského, U podjezdu, Pavlovickou směr Šternberk; Divišova, Hodolanská, Rolsberská, Přerovská; Holická, 17.listopadu, Husova, Sokolovská, Jablonského; ul. Lazecká – Chomoutov; Na střelnici, Tomkova, Řepčínská směr Horka.

V areálu TSmO, a.s. na Zamenhofově ul. je po celé zimní období, tj. od 1.11. 2007 do 31.3. 2008 zřízena stálá dispečerská služba, případné dotazy zodpoví na tel. čísle: 585 700 040

Stálé telefonní číslo pro s TSMO, a.s je 585 700 000 (i mimo prac. dobu).