Prováděním opatření s cílem udržení sjízdnosti městských komunikací a schůdnosti chodníků ve městě Olomouci jsou dle rozhodnutí Stat. města Olomouce (SmOl) pověřeny Technické služby města Olomouce, a.s. (TSmO a.s.).

Tato organizace zajišťuje ve smyslu zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu na městských komunikacích (silnicích) v délce 278,933 km.

Zimní údržba chodníků je prováděna v souladu s ustanovením „Nařízení Statutárního města Olomouce č.3/2001 o udržování sjízdnosti a schůdnosti městských komunikací na místních území města Olomouce“ v délce 120,170 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována finančními možnostmi SmOl.

V souladu se zněním platných předpisů byl TsmO, a.s. vypracován a odborem dopravy MmOl schválen Operační plán zimní údržby pro období roku 2008/2009, který zahrnuje tyto základní pojmy:

 • Zimní údržbou městských komunikací se dle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic pro pěší
 • Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo chodníkem, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich následky takovou závadu zmírnit
 • Posyp nebo plužení komunikací se provádí pouze na úsecích dle popisu jednotlivých tras Operačního plánu, zařazených do tří pořadí důležitosti:
  1. pořadí – sběrné městské komunikace, důležité z hlediska provozu MHD (IDSOK) a nejvýznamnější obslužní MK zajišťující příjezd k důležitým zařízením a úřadům společenského významu;
  2. pořadí – důležité obslužné MK z hlediska dopravní náročnosti (např. komunikace s větším úhlem stoupání atd.);
  3. pořadí – ostatní komunikace, které mají význam převážně pro soukromé dopravní prostředky.

   Udržované komunikace je možné si dle pořadí důležitosti vyhledat na speciální mapě Olomouce uveřejněné na www.tsmo.cz.

   Neudržované komunikace:
   1. bezejmenná komunikace od ul. Martinovy po komunikaci spojující ul. Tomkovu a ul. Lazeckou
   2. bezejmenná komunikace v rozsahu od napojení na silnici II/570, ul. Keplerova po napojení na silnici I/55 ul. Přerovská
   3. komunikace od vjezdu do starého závodu MŽ po nový vjezd do MŽ
   4. komunikace od napojení na silnici I/46 – ul. Chválkovická po objekt úpravny vody v černovírském lese
   5. ul. Povelská v rozsahu od napojení na ul. Požárníků po začátek zástavby v Nemilanech
   6. komunikace od zástavby na ul. U rybářských stavů po zástavbu na ul. Rybářské
 • Posyp nebo plužení chodníků je v Operačním plánu rozděleno do 6 tras s ohledem na hustotu provozu pěších.

Posyp komunikací je prováděn posypovou solí v dávkování do 20 g/m2 a to v nejvyšší míře pomocí předkrápění solankou (21% roztok vody a soli), při poklesu venkovní teploty pod –7° Celsia se k posypu komunikací používá drcené kamenivo (frakce 4-8).

Při spadu sněhu ve výši více jak 5 cm se provádí plužení a dle potřeby následný posyp.

Pro zajištění plužení městských komunikací a případného odvozu sněhu z vybraných lokalit města při nadměrném spadu sněhu mají TSmO, a.s. smluvně zajištěnu výpomoc olomouckých firem.

Nutno upozornit na skutečnost, že TSmO, a.s. provádí zimní údržbu pouze na městských komunikacích; zimní údržbu na krajských, příp. i státních komunikacích provádí Správa silnic Ol. kraje, která tuto zajišťuje i na průtazích přes město Olomouc, a to od ul. Lipenské přes Tovární, Velkomoravskou, Albertovu, Foersterovu a Pražskou; tř. Míru, Litovelská, část ulice Wellnerovy, Hynaisova, Studentská, Dobrovského, Komenského, U podjezdu, Pavlovickou směr Šternberk; Divišova, Hodolanská, Rolsberská, Přerovská; Holická, 17.listopadu, Husova, Sokolovská, Jablonského; ul. Lazecká – Chomoutov; Na střelnici, Tomkova, Řepčínská směr Horka.

V areálu TSmO, a.s. na Zamenhofově ul. je po celé zimní období, tj. od 1.11. 2008 do 31.3.2009 zřízena stálá dispečerská služba, případné dotazy zodpoví na tel. čísle 585 700 040.

Stálé telefonní číslo pro občany, instituce apod. pro kontakt s TSMO, a.s. je 585 700 000 (i mimo prac. dobu).Bc. Miroslav Petřík
ředitel společnosti

Ing. Jiří Fryc
provozní náměstek
předseda štábu ZÚ

Antonín Zívala
vedoucí provozovny MK, ČI a ZÚ
místopředseda štábu ZÚ
(Tel.: 585 700 042, 603 577 957)