Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
 2. Třídění, recyklace, energetické využívání odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech. Z odpadů lze získat i teplo a el. energii v moderních zařízeních na energetické využívání odpadů.
 3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

Kolik produkujeme odpadů?

Průměrná skladba domovního odpadu v ČR (% hmotnosti)

 •          22 % papír
 •          13 % plasty
 •          9 % sklo
 •          3 % nebezpečný odpad
 •          18 % bioodpad
 •          35 % zbytek

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Jaké odpady vznikají v domácnostech?

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

 • Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Pokud se tyto druhy odpadu třídí ve vaší obci/městě, ukládejte je do barevných nádob.
 • Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V některých obcích bývají přistavovány velké kontejnery, nebo zajíždí speciální sběrna.
 • Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
 • Ostatní - odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.

 

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory uložit bezplatně kusový domovní odpad včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně (za krematoriem) a v Hodolanech na ul. Chelčického je pondělí až sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 13:00 - 13:30), v neděli od 9:00 do 13:00. Na těchto sběrových dvorech není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele, který se nachází v ulici U Panelárny a je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 13:00. Během státních svátků bývají sběrové dvory uzavřeny, tato informace je vždy s předstihem uveřejněna.